Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka
1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.jazzelektro.eu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

2.
Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo (e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky)). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku telefonicky, resp. e-mailom bez nutnosti písomného odstúpenia od zmluvy počas celého dňa v ktorom bola odoslaná jeho objednávka. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, resp. SMS správy.

Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Ak nie je tovar skladom, dodacia lehota môže byť maximálne až 30 dní. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy potvrdený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti , pokiaľ je tovar skladom, je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 3 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. V prípade, že tovar nie je skladom, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania. Po potvrdení súhlasu termínu od kupujúceho platí objednávka k dohodnutému terminu.  

Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, pričom cena je zobrazená vrátane DPH pri výrobku na eshope. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. V prípade zmeny ceny je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. V prípade akcií spravidla platí, že zľavy sa nedajú kumulovať. Platná cena produktu bude vždy potvrdená pri overovaní objednávky.

2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, platobnou kartou pri prevzatí tovaru od kuriéra - dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné

4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) osobne, vlastnou dopravou
b) kuriérom (zasielateľskou službou GLS), Slovenskou poštou – cena je stanovená na stránke eshopu v sekcii Informácie / Doprava

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pred potvrdením objednávky.


Preberanie tovaru
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, v prípade požadavky na osobný odber, osobne v mieste skladu Nam.Osloboditelov 2,Michalovce.

2. Pri preberaní produktu je kupujúci oprávnený skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, alebo v prípade ak zasielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), kupujúci je povinný odmietnuť prevzatie zásielky, ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

3. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

6. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané vždy s tovarom. V prípade osobného odberu tieto doklady preberiete osobne spolu s objednaným tovarom.

Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.  Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

2. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho (JAZZELEKTRO - OLAH SLAVOMÍR , Nam.Osloboditeľov 2,Michalovce 07101) alebo e-mailom na adrese jazzelektro@centrum.sk .

3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe

     Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

     Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

     Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

     Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

     Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

4. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

     Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia;

6. V prípadoch, keď na vrátenie tovaru nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Spotrebiteľovi je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru, minimálne však 10 eur. V prípade, ak kupujúci požiada o výmenu za iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, môže byť tento poplatok znížený až na hodnotu 5 eur.

7. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Záruka a servis
1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, podľa možností v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, prípadne faktúry alebo iného dokladu resp. kópie dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list, predávajúcemu na adresu JAZZELEKTRO - Slavomír olah , Nam.Osloboditeľov 2,Michalovce 07101. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

5. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

     Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

     Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:


GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942 Sídlo: General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec Slovenská Republika inform@gls-slovakia.sk a Slovenská pošta, a.s.

Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica IČO 36 631 124, DIČ 2021879959 IČ DPH SK 2021879959 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S

Ako nakupovať

Výber tovaru a vloženie do košíku
- Z katalógu tovaru alebo pomocou vyhľadávania produktu si vyberte produkt, ktorý si chcete zakúpiť.
- Všimnite si ikonku dostupnosti. Označuje či máme tovar skladom , alebo je na objednávku.
- Vybraný produkt si pomocou tlačidla Kúpiť vložte do košíku. Nezabudnite na naše Akčné ponuky, ktoré pre Vás pravidelne pripravujeme.
- V Košíku skotrolujte, či už máte naozaj všetko.

Voľba spôsobu dopravy a platby
- Vyberte si spôsob dopravy
- Ak ste si zvolili osobný odber, tovar si môžete vyzdvihnúť v priestoroch našej pobočky
- Ak ste si zvolili dopravu kuriérom, doručíme Vám tovar až na Vami určené miesto

Dodacie údaje
- Ostáva už len vyplniť dodacie údaje. Ak ste u nás už v minulosti nakupovali, a ste sa registrovali, vyplňte Vaše prihlasovacie údaje. V opačnom prípade sa môžete zaregistrovať a mať tak predvyplnené všetky údaje alebo nakúpiť jednorázovo bez registrácie

Odoslanie objednávky
- Odoslaním košíku začneme Vašu objednávku spracovávať. O všetkom ďalšom budete informovaný emailom na adresu uvedenú vo vašich údajoch , alebo telefonicky.

Doprava a dodacie podmienky

Cena dopravného :

 1. Prepravná spoločnosť - GLS 5,90 € s DPH
 2. Slovenská pošta - 4,90 € s DPH .
 3. Osobný odber - zdarma .
 • Pri nákupe tovaru v celkovej hodnote nad 200,00 €  s DPH dopravné zdarma.
 • Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
 • Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.
 • Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie
 • Objenanie tovaru v našom e-shope je závezné. V prípade že objenaný tovar neprevezmete ,budú Vám dodatočne účtované náklady ktoré vznikli predajcovi na zaslanie tovaru, a opatovné vrátenie zásielky prepravcom.


 Osobné prevzatie tovaru

 

 • Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateľa internetového obchodu www.jazzelektro.eu po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.
Možnosti platby

Možností ako uhradiť za nákup u nás. Vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje

Úhrada tovaru osobne na výdajnom mieste
     Tovar môžete uhradiť v hotovosti v priestoroch výdajného miesta.

Úhrada tovaru na dobierku
     Tovar uhradíte kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou pri doručení tovaru na Vami zadanú adresu. Kuriérska služba piíjíma platobné karty.


Platba vopred
     Nechcete so sebou nosiť hotovosť a mať tovar už vopred uhradený. Prípadne chcete niekoho obdarovať, tak aby ste nemuseli riešiť financie? Nie je nič jednoduchšie. Počkajte si na výzvu od nášho distribučného pracovníka, ktorý Vám pošle číslo účtu a variabilný symbol pre úhradu. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech nášho účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. Pri medzibankových prevodoch je potrebné rátať s pripísaním platby v priebehu 2-3 dní.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Predajca - Slavomír Olah - JAZZ ELEKTRO, IČO: 41 504 917, s miestom podnikania Jána Hollého 171/52, 07101 Michalovce, prevádzka: Nám. osloboditeľov 2, 071 01 Michalovce (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkuje internetovú stránku www.jazzelektro.eu (ďalej len „internetová stránka“), na základe ktorej môžete prejaviť záujem o informácie ohľadne nami ponúkaných služieb/produktov, o komunikáciu z našej strany, ako aj o uzatvorenie kúpnej zmluvy na ponúkaný produkt.

Prevádzkovateľ spracúva identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mail, tel. kontakt). Iný Váš osobný údaj, ktorý nám dobrovoľne poskytnete v komunikácii, bude likvidovaný. Z osobitnej kategórie osobných údajov prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje sú pre prevádzkovateľa nevyhnutné preto, aby bolo možné s Vami zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých tovarov a služieb. Tieto údaje sa taktiež využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Vaše osobné údaje poskytujete prostredníctvom vytvorenia objednávky, dotazovaním prevádzkovateľa cez Vás e-mail alebo vytvorením užívateľského účtu (registrácie). Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám prosím oznámte.

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon v rozsahu určenom týmto predpisom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tak Váš súhlas podľa nariadenia GDPR. Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez nich nie je možné komunikovať a informovať Vás. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať.

Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom:

 • vytvorenia a spravovania Vášho osobného účtu (registrácia)
 • spracovania objednávky, doručenia tovaru, vrátenia tovaru
 • reklamácie
 • zasielania aktuálnych informácií o stave Vašej objednávky 
 • kontaktovania v prípade problémov s doručením objednaného tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou 
 • odpovede na Vaše dotazy a informovania Vás o nových, resp. zmenených službách 
 • zasielania obchodných informácií o aktuálnych akciách, prípadne zľavách 
 • kontrolovania Vašej platobnej morálky 
 • prevádzania analýz, aby sme Vám poskytli relevantný tovar

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii týchto ponúk. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri z oblasti sprostredkovania a podpory služieb:

a) Poskytovateľ služby internetového obchodu : Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., so sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR,

b) Prepravná spoločnosť : Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, IČ DPH: SK2021879959,

c) Prepravná spoločnosť : General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská Republika, inform@gls-slovakia.sk

Vaše osobné údaje budú uchovávané (v prípade uzatvorenia zmluvy po zákonom stanovenú dobu 10 rokov) a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania. Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

Poskytnutím osobných údajov vytvorením užívateľského účtu alebo Vami vykonaným dožiadaním o informácie ohľadom ponúkaných služieb alebo tovaru prostredníctvom kontaktovania prevádzkovateľa cez e-mail, udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok, len ak to prehlásite.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia Európskej únie, resp. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutoční.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak sa rozhodnete kontaktovať prevádzkovateľa priamo z Vašej e-mailovej schránky, odporúčame pripojiť do správy pre prevádzkovateľa nasledovný písomný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré som uviedol, a to podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spoločnosti Slavomír Olah - JAZZ ELEKTRO, IČO: 41 504 917, s miestom podnikania Jána Hollého 171/52, 07101 Michalovce, na účely ich zaradenia do evidencie príslušného informačného systému. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 5 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má táto osoba právo po riadnej identifikácií, kedykoľvek tento súhlas odvolať na kontaktný e-mail prevádzkovateľa :jazzelektro@centrum.sk

Aké má dotknutá osoba práva?

1) Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

2) Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

3) Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

4) Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

5) Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 6) Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

7) Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

8) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ak to okolnosti dovolia.

Okrem uvedeného, má dotknutá osoba právo kedykoľvek nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba je v tejto súvislosti oprávnená oboznámiť sa aj s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Je nevyhnutné poznamenať, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. Nariadenie GDPR rešpektuje všetky základné práva a dodržiava uznané slobody a zásady tak, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, ochranu osobných údajov, slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, a kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.

Zásady spracúvania osobných údajov

V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov by sa bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo bydlisko mali rešpektovať ich základné práva a slobody, najmä právo na ochranu osobných údajov.

Nariadením GDPR sa má prispieť k dobudovaniu priestoru slobody, bezpečnosti, spravodlivosti, k hospodárskemu a sociálnemu pokroku, k posilneniu a zbližovaniu ekonomík v rámci vnútorného trhu a prospechu fyzických osôb.

Zásada zákonnosti - osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom. Je nutné prihliadať pri takomto spracúvaní osobných údajov na primerané záruky prevádzkovateľa a sprostredkovateľa pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

Zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti - prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Cookies

                                                 Zásady používania cookies :

Počas prezerania našich webových stránok pomocou Vášho prehliadača môžeme umiestniť na Vašom počítači malé dátové súbory (cookies). Používanie cookies je bežnou praxou v dnešnej internetovej kultúry. Iné dáta, vytvorené alebo uložené Vašim operačným systémom, iným aplikáciám sú od našej firmy nezávislé a nemajú vplyv na ich ovládanie.

                                   Na Vašom počítači sa môžu uložiť dva druhy cookies :

Sú to krátkodobé (session cookies) a dlhodobé (long term cookies). Krátkodobé cookies sa ukladajú len na dobu jednej relácie, kým zotrváte na webovej stránke. Budú vymazané akonáhle zatvoríte prehliadač. Dlhodobé cookies zostávajú na vašom počítači aj po zatvorení webovej stránky a pri najbližšej návšteve stránky poskytujú informácie pre navštívenú stránku. Účelom používania cookies sa môžete dočítať nižšie. Účely používania cookies: Krátkodobé cookies: sú nevyhnutné k funkcionalite a bezpečnému používaniu internetového obchodu.

Za účelom analýzy správania sa návštevníkov používame služby Google Analytics, ktoré zbierajú a spracovávajú výlučne anonymné informácie. Za účelom prevádzky tejto služby môže umiestniť na vašom počítači cookies. Google Analytics pre nás poskytuje také informácie, ktoré môžu byť užitočné pre vývoj webovej stránky, pre zvýšenie používateľského komfortu. Pri používaní funkcie "Zapamätať si užívateľa" používame cookie. Povolenie, blokovanie a vymazanie cookies: Počas používania vášho prehliadača cookies môžete povoliť, blokovať a vymazať. Väčšina moderných internetových prehliadačov umožňuje niektorým webovým stránkam povoliť cookies, iným blokovať. Pre nastavenie vyhľadajte oficiálnu webovú stránku vášho prehliadača.

Upozornenie! Blokovaním cookies nie je zaručená správna funkcia internetového obchodu! Môže spôsobiť jeho chybnú a nesprávnu funkciu! Ak nechcete, aby náš internetový obchod umiestnil cookies na vašom počítači, náš internetový obchod nepoužívajte!

                                                        Vaše osobné údaje chránime .

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Zodpovednosť

Zriekame sa zodpovednosti
     Pri príprave tejto stránky sme vyvinuli maximálne úsilie aby sme vám poskytli podľa svojich možností tie najnovšie, presné a zrozumiteľné informácie. Preto sa môžu objaviť neúmyselne chybné informácie. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.

     Informácie a dáta dostupné na serveroch JAZZELEKTRO môžeme zmeniť bez upozornenia. Služby, informácie a dáta dostupné na webových stránkach www.jazzelektro.eu sú poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek záruky.

     Nenesieme žiadnu zodpovednosť ani sa nezaručujeme za informácie, alebo materiály dostupné na odkazových stránkach tretích strán v odkazovaných stránkach.

     Používaním webových stránok www.jazzelektro.eu na seba preberáte všetky riziká, ktoré sú spojené s užívaním týchto stránok, vrátane rizík vzťahujúcich sa k Vášmu počítaču, softwaru alebo poškodeniu dát vírusom, softwarom alebo akýmkoľvek iným súborom, ktorý by mohol byť prenesený alebo aktivovaný webovými stránkami www.jazzelektro.eu alebo vašim prístupom.

     JAZZELEKTRO nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek priame alebo nepriame, zvláštne, náhodné alebo vedľajšie škody, zahrňujúce bez obmedzenia straty na zárobku alebo zisku, pochádzajúceho alebo spojeného s použitím alebo zneužitím informácií alebo chýbajúcich informácií na webových stránkach www.jazzelektro.eu.

Podmienky použitia
     Pochopte prosím, že vzhľadom k množstvu a nebezpečenstvu, ktoré internet prináša sme zostavili pár rámcových podmienok, obe pre vašu i našu ochranu a boli by sme radi, keby ste ich dodržiavali.

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.