Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka
1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.jazzelektro.eu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

2.
Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo (e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky)). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku telefonicky, resp. e-mailom bez nutnosti písomného odstúpenia od zmluvy počas celého dňa v ktorom bola odoslaná jeho objednávka. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, resp. SMS správy.

Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Ak nie je tovar skladom, dodacia lehota môže byť maximálne až 30 dní. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy potvrdený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti , pokiaľ je tovar skladom, je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 3 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. V prípade, že tovar nie je skladom, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania. Po potvrdení súhlasu termínu od kupujúceho platí objednávka k dohodnutému terminu.  

Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, pričom cena je zobrazená vrátane DPH pri výrobku na eshope. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. V prípade zmeny ceny je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. V prípade akcií spravidla platí, že zľavy sa nedajú kumulovať. Platná cena produktu bude vždy potvrdená pri overovaní objednávky.

2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, platobnou kartou pri prevzatí tovaru od kuriéra - dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné

4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) osobne, vlastnou dopravou
b) kuriérom (zasielateľskou službou GLS), Slovenskou poštou – cena je stanovená na stránke eshopu v sekcii Informácie / Doprava

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pred potvrdením objednávky.


Preberanie tovaru
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, v prípade požadavky na osobný odber, osobne v mieste skladu Nam.Osloboditelov 2,Michalovce.

2. Pri preberaní produktu je kupujúci oprávnený skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, alebo v prípade ak zasielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), kupujúci je povinný odmietnuť prevzatie zásielky, ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

3. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

6. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané vždy s tovarom. V prípade osobného odberu tieto doklady preberiete osobne spolu s objednaným tovarom.

Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.  Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

2. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho (JAZZELEKTRO - OLAH SLAVOMÍR , Nam.Osloboditeľov 2,Michalovce 07101) alebo e-mailom na adrese jazzelektro@centrum.sk .

3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe

     Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

     Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

     Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

     Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

     Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

4. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

     Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia;

6. V prípadoch, keď na vrátenie tovaru nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Spotrebiteľovi je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru, minimálne však 10 eur. V prípade, ak kupujúci požiada o výmenu za iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, môže byť tento poplatok znížený až na hodnotu 5 eur.

7. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Záruka a servis
1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, podľa možností v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, prípadne faktúry alebo iného dokladu resp. kópie dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list, predávajúcemu na adresu JAZZELEKTRO - Slavomír olah , Nam.Osloboditeľov 2,Michalovce 07101. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

5. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

     Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

     Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:


GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942 Sídlo: General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec Slovenská Republika inform@gls-slovakia.sk a Slovenská pošta, a.s.

Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica IČO 36 631 124, DIČ 2021879959 IČ DPH SK 2021879959 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S

Ako nakupovať

Výber tovaru a vloženie do košíku
- Z katalógu tovaru alebo pomocou vyhľadávania produktu si vyberte produkt, ktorý si chcete zakúpiť.
- Všimnite si ikonku dostupnosti. Označuje či máme tovar skladom , alebo je na objednávku.
- Vybraný produkt si pomocou tlačidla Kúpiť vložte do košíku. Nezabudnite na naše Akčné ponuky, ktoré pre Vás pravidelne pripravujeme.
- V Košíku skotrolujte, či už máte naozaj všetko.

Voľba spôsobu dopravy a platby
- Vyberte si spôsob dopravy
- Ak ste si zvolili osobný odber, tovar si môžete vyzdvihnúť v priestoroch našej pobočky
- Ak ste si zvolili dopravu kuriérom, doručíme Vám tovar až na Vami určené miesto

Dodacie údaje
- Ostáva už len vyplniť dodacie údaje. Ak ste u nás už v minulosti nakupovali, a ste sa registrovali, vyplňte Vaše prihlasovacie údaje. V opačnom prípade sa môžete zaregistrovať a mať tak predvyplnené všetky údaje alebo nakúpiť jednorázovo bez registrácie

Odoslanie objednávky
- Odoslaním košíku začneme Vašu objednávku spracovávať. O všetkom ďalšom budete informovaný emailom na adresu uvedenú vo vašich údajoch , alebo telefonicky.

Doprava a dodacie podmienky

Cena dopravného :

 1. Prepravná spoločnosť - GLS , cena : 5,90 € s DPH / V rámci Slovenskej Republiky /
 2. Slovenská pošta - cena : 4,90 € s DPH . / V rámci Slovenskej Republiky /
 3. Osobný odber - zdarma .
 4. Slovenská pošta- Balík v rámci Českej Republiky , platba predfaktúrou na účet , cena : 14,90 € do hmotnosti 3kg. / Nad 3,00kg bude cena prepočítaná podľa sadobníka Slovenskej pošty.
 • Pri nákupe tovaru v celkovej hodnote nad 200,00 €  s DPH dopravné zdarma - V rámci SlovenskejRepubliky.
 • Ak je pri tovare definované prepravné : "Doprava ZADARMO" ,týka sa to zaslania tovaru v rámci Slovenskej Republiky .
 • Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
 • Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.
 • Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie
 • Objenanie tovaru v našom e-shope je závezné. V prípade že objenaný tovar neprevezmete ,budú Vám dodatočne účtované náklady ktoré vznikli predajcovi na zaslanie tovaru, a opatovné vrátenie zásielky prepravcom.


 Osobné prevzatie tovaru

 

 • Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateľa internetového obchodu www.jazzelektro.eu po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.
Možnosti platby

Možností ako uhradiť za nákup u nás. Vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje

Úhrada tovaru osobne na výdajnom mieste
     Tovar môžete uhradiť v hotovosti v priestoroch výdajného miesta.

Úhrada tovaru na dobierku
     Tovar uhradíte kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou pri doručení tovaru na Vami zadanú adresu. Kuriérska služba piíjíma platobné karty.


Platba vopred
     Nechcete so sebou nosiť hotovosť a mať tovar už vopred uhradený. Prípadne chcete niekoho obdarovať, tak aby ste nemuseli riešiť financie? Nie je nič jednoduchšie. Počkajte si na výzvu od nášho distribučného pracovníka, ktorý Vám pošle číslo účtu a variabilný symbol pre úhradu. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech nášho účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. Pri medzibankových prevodoch je potrebné rátať s pripísaním platby v priebehu 2-3 dní.

Cookies

                                                 Zásady používania cookies :

Počas prezerania našich webových stránok pomocou Vášho prehliadača môžeme umiestniť na Vašom počítači malé dátové súbory (cookies). Používanie cookies je bežnou praxou v dnešnej internetovej kultúry. Iné dáta, vytvorené alebo uložené Vašim operačným systémom, iným aplikáciám sú od našej firmy nezávislé a nemajú vplyv na ich ovládanie.

                                   Na Vašom počítači sa môžu uložiť dva druhy cookies :

Sú to krátkodobé (session cookies) a dlhodobé (long term cookies). Krátkodobé cookies sa ukladajú len na dobu jednej relácie, kým zotrváte na webovej stránke. Budú vymazané akonáhle zatvoríte prehliadač. Dlhodobé cookies zostávajú na vašom počítači aj po zatvorení webovej stránky a pri najbližšej návšteve stránky poskytujú informácie pre navštívenú stránku. Účelom používania cookies sa môžete dočítať nižšie. Účely používania cookies: Krátkodobé cookies: sú nevyhnutné k funkcionalite a bezpečnému používaniu internetového obchodu.

Za účelom analýzy správania sa návštevníkov používame služby Google Analytics, ktoré zbierajú a spracovávajú výlučne anonymné informácie. Za účelom prevádzky tejto služby môže umiestniť na vašom počítači cookies. Google Analytics pre nás poskytuje také informácie, ktoré môžu byť užitočné pre vývoj webovej stránky, pre zvýšenie používateľského komfortu. Pri používaní funkcie "Zapamätať si užívateľa" používame cookie. Povolenie, blokovanie a vymazanie cookies: Počas používania vášho prehliadača cookies môžete povoliť, blokovať a vymazať. Väčšina moderných internetových prehliadačov umožňuje niektorým webovým stránkam povoliť cookies, iným blokovať. Pre nastavenie vyhľadajte oficiálnu webovú stránku vášho prehliadača.

Upozornenie! Blokovaním cookies nie je zaručená správna funkcia internetového obchodu! Môže spôsobiť jeho chybnú a nesprávnu funkciu! Ak nechcete, aby náš internetový obchod umiestnil cookies na vašom počítači, náš internetový obchod nepoužívajte!

                                                        Vaše osobné údaje chránime .

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Zodpovednosť

Zriekame sa zodpovednosti
     Pri príprave tejto stránky sme vyvinuli maximálne úsilie aby sme vám poskytli podľa svojich možností tie najnovšie, presné a zrozumiteľné informácie. Preto sa môžu objaviť neúmyselne chybné informácie. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.

     Informácie a dáta dostupné na serveroch JAZZELEKTRO môžeme zmeniť bez upozornenia. Služby, informácie a dáta dostupné na webových stránkach www.jazzelektro.eu sú poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek záruky.

     Nenesieme žiadnu zodpovednosť ani sa nezaručujeme za informácie, alebo materiály dostupné na odkazových stránkach tretích strán v odkazovaných stránkach.

     Používaním webových stránok www.jazzelektro.eu na seba preberáte všetky riziká, ktoré sú spojené s užívaním týchto stránok, vrátane rizík vzťahujúcich sa k Vášmu počítaču, softwaru alebo poškodeniu dát vírusom, softwarom alebo akýmkoľvek iným súborom, ktorý by mohol byť prenesený alebo aktivovaný webovými stránkami www.jazzelektro.eu alebo vašim prístupom.

     JAZZELEKTRO nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek priame alebo nepriame, zvláštne, náhodné alebo vedľajšie škody, zahrňujúce bez obmedzenia straty na zárobku alebo zisku, pochádzajúceho alebo spojeného s použitím alebo zneužitím informácií alebo chýbajúcich informácií na webových stránkach www.jazzelektro.eu.

Podmienky použitia
     Pochopte prosím, že vzhľadom k množstvu a nebezpečenstvu, ktoré internet prináša sme zostavili pár rámcových podmienok, obe pre vašu i našu ochranu a boli by sme radi, keby ste ich dodržiavali.

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk